UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 414 /CV – PGD&ĐT V/v: hướng dẫn cài đặt app Bluezone và Smart Thanh Hoá nhằm tăng cường kiểm soát dịch Covid trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 22:07:07 07/08/2020 (GMT+7)

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 414 /CV – PGD&ĐT V/v: hướng dẫn cài đặt app Bluezone và Smart Thanh Hoá nhằm tăng cường kiểm soát dịch Covid trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá